Vilkår og betingelser

Vilkår for bruk av Adminflow-tjenesten

Oppdaterteavtalevilkår gjelder fra og med 10.09.2021

 

KONTAKTINFORMASJON

Navn: Adminflow AS

Organisasjonsnummer: 922 275 343

Besøksadresse: Bryggen 3-5, 5003 Bergen

Postadresse: C/O Dealflow AS, Adminflow AS, Bryggen 3, 5003 Bergen

Telefon: 47 47 47 19

E-post: support@adminflow.no

Internett: www.adminflow.no

 

Som bruker av Adminflow aksepterer jeg følgende:

Innholdet i dette dokumentet, samt at jeg har lest og forstått følgende dokumenter:

Informasjon om Cookies

At informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig
At personlig informasjon vil bli sendt til meldingsboks på plattformen eller den e-postadressekunden har oppgitt

Disse vilkår kan endres

 

1. Kortbeskrivelse av tjenesten

Med Adminflow-tjenesten menes tjenester tilknyttet adminflow.no. Eksempelvis, men ikke begrenset til registrering av emisjoner, registrering av kjøp og salg av aksjer, kommunikasjon med aksjonærer, styremedlemmer og/eller ansatte, oversikt over eierforhold etc. Avtalen gir kunden mulighet til å bruke Adminlflow-tjenesten til å holde oversikt over selskaper han/hun har rett til å administrere. Tjenesteutbudet kan, så lenge det ikke er til kundes ugunst, utvides uten at kunder informeres spesifikt om dette.

 

2. Kontoavtaler og priser

Kostnader ved å opprette, ha og bruke Adminflow-tjenesten fremgår av foretakets gjeldende prisliste og opplyses i tillegg før eventuelle bindende avtaleinngåelser. Som bruker aksepterer du at du vil automatisk bli flyttet mellom prisklasser basert på antall brukere i

det aktuelle selskap, men det vil bli gitt varsel ved en slik endring. Ved manglende betaling uansett årsak vil tjenesten bli fryst inntil betaling gjennopptas. Avgiften for Adminflow-tjenesten belastes i henhold til ditt valg, på faktureringsdatoen som er spesifisert på "Konto"-siden. I noen tilfeller kan betalingsdatoen endres. F.eks. om det ikke lykkes å gjennomføre betaling.

Oppdatere betalingsmåtene dine

Du kan oppdatere betalingsmåtene på "betalinger"-siden. Vi kan også oppdatere betalingsmåtenedine med informasjon vi får fra leverandøren av betalingstjenesten. Du gir oss autorisasjon til å fortsette å belaste de(n) gjeldende betalingsmåten(e) også etter eventuelle oppdateringer.

Avslutte tjenesten 

Du kan avslutte adminflow-kontoen når som helst, og du fortsetter å ha tilgang til tjenesten til slutten av faktureringsperioden. Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for på begynte månedlige medlemskapsperioder.

For å avslutte, gå til "Konto"-siden og følg instruksjonene for å avslutte. Hvis du avslutter medlemskapet, stenges kontoen din automatisk ved utløpet av den gjeldende faktureringsperioden. Klikk på "Faktureringsinformasjon" på "Konto"-siden for å se når kontoen avsluttes.

Endringer i pris og abonnement

Det kan hende vi endrer abonnementene våre og prisen på tjenesten vår. Eventuelle prisendringer eller endringer i abonnementet ditt gjelder først ved neste faktureringsperiode etter at du har mottatt varsel om endringen(e).

 

3. Krav til brukerenhet

Så lenge avtalen løper, kan Adminflow stille krav til enheter brukt til å benytte tjenestene til Adminflow. Eksempler på dette er oppdatert programvare, herunder operativsystem, nettleserprogram og annen programvare for sikker kommunikasjon med Adminflow samt

antivirusprogramvare.

 

4. Passord og sikkerhetsprosedyre

Kundeforholdet i Adminflow er strengt personlig, og selvbetjente kanaler er tjenester som kun bruker har tilgang til. Alle passord og koder til bruk av nettsiden skal læres utenat og ikke røpes til andre. Passord og koder skal ikke skrives ned eller oppbevares på en slik måte at den kan forstås og brukes av andre. Dersom kunden har mobiltelefon/SIM-kort tilknyttet en eller flere av Adminflows tjenester, skal kunden forsikre seg jevnlig om at mobiltelefonen/SIM-kortet ikke er tapt. Ved mistanke om at andre har fått kjennskap til passord eller koder, plikter kunden å informere Adminflow umiddelbart. Kunden må melde fra til Adminflow uten ugrunnet opphold dersom vedkommende blir oppmerksom på tap,

tyveri eller uberettiget tilegnelse av personlig kode/sikkerhetsanordning eller på urettmessig bruk. Kunden skal benytte de meldingsmuligheter Adminflow har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at sikkerhetsanordningen så raskt som mulig blir sperret. Etter at slik melding er gitt, vil Adminflow hindre bruk av tjenesten.

 

5. Inngåelse av elektroniske avtaler og distribusjon av elektroniske meldinger

Kunde kan bestille tjenester og inngå avtaler om disse gjennom nettstedet. Det fremgår på nettstedet hvilke avtaler det er mulig å inngå på denne måten. Når Kunde er innlogget på nettstedet, vil de avtaler som aksepteres, være like bindende som avtaler inngått med kundens fysiske signatur. All kommunikasjon fra Adminflow til kunde foregår elektronisk eller per telefon. Vi gjør oppmerksom på at telefonsamtaler tilknyttet Adminflow kan bli tatt opp og lagret i inntil 5 år. Personlige meldinger vil bli sendt til meldingsboks, SMS eller den e-postadresse kunde har oppgitt. Det er kundens ansvar og til enhver tid å ha korrekt kontaktinformasjon registrert i sin personlige profil. Varslinger om prisendringer sendes kundens meldingsboks og/eller gjøres tilgjengelig på Adminflows nettsider.

 

6. Ansvarsforhold knyttet til bruken av Adminflow

Det er bruker av Adminflow-tjenesten som er ansvarlig for at data som registreres er korrekt. Adminflow er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for feil som direkte eller indirekte oppstår som følge av bruken av Adminflow-tjenesten. Det er brukeren av Adminflow-tjenesten som er ansvarlig for at data i Adminflow er korrekt. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrenset til, data knyttet til emisjoner, aksjeeierboken, meldinger til aksjonærer, sluttsedler, aksjeeierbevis. Adminflow kan heller ikke holdes ansvarlig for følgene av feilrapportering til eksempelvis Altinn grunnet feil datagrunnlag i Adminflow. Ved feil på tjenesten plikter bruker å kontakte Adminflow på support@adminflow.no innen

rimelig tid.

 

7. Foretakets ansvar ved teknisk feil e.l.

Adminflow kan ikke holdes ansvarlig for teknisk feil, herunder eksempelvis driftsstans, kommunikasjonsfeil, kapasitetsproblemer, som medfører manglende tilgjengelighet til Adminflows nettsider eller tjenester. Adminflow kan videre ikke holdes ansvarlig for teknisk feil som skyldes at kunden anvender en brukerenhet som ikke tilfredsstiller de krav Adminflow stiller til brukerenheter i punkt 3. Adminflow sine plikter etter denne avtalen, herunder tilgang til nettjenesten i sin helhet, opphører midlertidig dersom det inntrer usedvanlige omstendigheter utenfor Adminflow sin kontroll og som Adminflow ikke kunne forutse eller unngå følgende av og som umuliggjør oppfyllelsen, f. eks krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagte Adminflow-tjenesten i eller i medhold av lov.

 

8. Samtykke til behandling av personopplysninger

For at Adminflow skal kunne levere sine tjenester er vi avhengig av å lagre og benytte oss av personopplysninger. Ved å akseptere brukervilkår aksepterer bruker at følgende kundeopplysninger registreres og lagres i Adminflow: Navn, Adresse, Personnummer, E-post.

 

Bruker kan avstå fra å gi samtykke og kan på ethvert tidspunkt skriftlig trekke tidligere gitt samtykke tilbake. Bruker har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og kan kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses. Vi gjør oppmerksom på at dette kan gjøre at funksjonalitet i Adminflow begrenses. Bruker har rett til å klage behandling av personopplysningene i strid med reglene til Datatilsynet.

 

9. Endringer

Adminflow forbeholder seg rett til å endre vilkårene for Adminflow-tjenesten. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til foretaket. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på foretakets internettside.

 

10. Oppsigelse

Brudd på ett eller flere vilkår kan medføre at Adminflow sier opp avtalen. Oppsigelse av avtalen medfører at kundeforholdet avsluttes i sin helhet.

Tilleggsinformasjon i forbindelse med angrerettsloven og ehandelsloven

Adminflow har etter angrerettsloven og ehandelsloven plikt til å gi deg endel tilleggsinformasjon forut for avtaleinngåelse, utover det som framgår av selve avtalen. I de tilfeller der du har angrerett etter angrerettloven, vil du også få en særskilt orientering om den og om hvordan du skal gå fram dersom du vil gjøre bruk av angreretten.

 

Om avtalen og forhåndsopplysninger

Avtalevilkår og forhåndsopplysninger finnes på norsk. Våre løpende meldinger og informasjon til deg vil også skje på norsk. Avtalen og dens vilkår er underlagt norsk rett og norske domstoler. Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift eller tvistemålslovens kapittel 32. Saken skal føres i Bergen.

Om angrerett

Angrerett er en rettighet som gjør det mulig for europeiske forbrukere å trekke seg fra avtalen innen 14 dager fra inngåelsen. Fordi du kan bruke tjenesten vår med en gang du har registrert deg, tilbyr vi ikke angrerett. Selv om Adminflow ikke tilbyr angrerett, kan du avslutte når som helst.

Loven krever at vi informerer deg om at du ikke har angrerett. Derfor må kunder som registrerer seg i et europeisk land, bekrefte at de mister angreretten. Selv om du bekrefter at du mister angreretten, påvirkes ingen andre rettigheter du har som forbruker og det påvirker ikke muligheten til å avslutte abonnementet ditt når som helst.