Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
December 15, 2021

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital. Denne formen for finansiering kaller vi å gjennomføre en emisjon.

En enklere beskrivelse for emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til økning i selskapets aksjekapital. For at et selskap skal ha mulighet til å vokse, uavhengig om målet er oppkjøp eller sammenslåing, vil man være avhengig av tilgang til finansiering. Den vanligste formen for finansiering er emisjon hvor nye aksjer legges ut for salg til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Ulike årsaker til hvorfor selskaper gjennomfører en emisjon
Det finnes flere grunner for at et selskap gjennomfører emisjon for å styrke sin egenkapital. Blant annet:

  • Selskapet ønsker å vokse og ekspandere gjennom investeringer og oppkjøp
  • Bedre finansiell stabilitet
  • Styrke egenkapital for å dekke underskudd og gjeld, dersom det går dårlig med selskapet.

De som deltar i emisjonen gjennom kjøp av aksjer vil til gjengjeld få en eierandel som igjen gir dem rett til utbytte fra selskapet.

Hvilke typer emisjoner finnes?
I Norge skiller vi hovedsakelig mellom fortrinnsrettsemisjoner og rettede emisjoner, men det finnes mange flere typer. I følge lovens hovedregel skal fortrinnsrettsemisjoner benyttes med mindre generalforsamlingen gir flertall som for vedtektsendring til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Loven er innført for å beskytte aksjonærene mot utvanningseffekten som oppstår ved rettede emisjoner.

Fortrinnsrettet emisjon
I følge Aksjeloven §10-4 har aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene ved forhøyelse av aksjekapitalen ved aksjetegning mot innskudd i penger.

Fortrinnsretten kan ikke settes til side i vedtektene, men dersom selskapet har flere aksjeklasser kan vedtektene regulere om aksjeeierne kun skal ha fortrinnsrett til aksjer innen aksjeklassen de allerede har aksjer i.

Offentlig vs. rettet emisjon
Offentlige emisjoner åpner for at hvem som helst skal kunne kjøpe de nye aksjene. Altså delta ved nytegningen. Dette gjelder f.eks ved børsnotering eller ved et større statlig nedsalg fra dagens aksjonærer.

En rettet emisjon derimot går ut på at kun et spesifikt utvalg av investorer får tilbud om å kjøpe de nye aksjene. Denne formen for emisjon fraviker fra prinsippet til den fortrinnsrettede emisjonen, og man er derfor avhengig av at styret vedtar og godkjenner dette med holdbart grunnlag. Fordelen med en rettet emisjon er at dette kan gjennomføres mye raskere enn en fortrinnsrettet emisjon.

Reperasjonsemisjon
Dersom det er tvil til det “saklige grunnlaget” til styret for at investeringen i de nye aksjene under emisjonen kun var tilgjengelig for en spesifikk gruppe, kan man gjennomføre en reperasjonsemisjon til resterende aksjonærer med lik kurs.

Krise-emisjon
Denne formen for emisjon er per dags dato kun et uttrykk for en emisjon som gjennomføres for å redde selskapet fra en økonomisk krise. I utgangspunktet vil dette være en rettet emisjon.

Ansatte emisjon
Noen selskaper gjennomfører emisjon som kun rettes mot ansatte. Dette kan være i form av et aksjeprogram der de ansatte kan kjøpe aksjer f.eks hvert år til en rabattert pris, men med bindingstid på aksjene.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt emisjon og hvordan dette gjennomføres.

Du kan også være interessert i disse

January 12, 2022
Reglene for å gjennomføre en generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet. Det er styret som innkaller og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Vi har satt sammen en oversikt på det du må huske på ved gjennomføring av generalforsamling.

Les mer
December 20, 2021
Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

Les mer
December 15, 2021
Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital.

Les mer
November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer