Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
December 15, 2021

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital. Denne formen for finansiering kaller vi å gjennomføre en emisjon.

En enklere beskrivelse for emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til økning i selskapets aksjekapital. For at et selskap skal ha mulighet til å vokse, uavhengig om målet er oppkjøp eller sammenslåing, vil man være avhengig av tilgang til finansiering. Den vanligste formen for finansiering er emisjon hvor nye aksjer legges ut for salg til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Ulike årsaker til hvorfor selskaper gjennomfører en emisjon
Det finnes flere grunner for at et selskap gjennomfører emisjon for å styrke sin egenkapital. Blant annet:

  • Selskapet ønsker å vokse og ekspandere gjennom investeringer og oppkjøp
  • Bedre finansiell stabilitet
  • Styrke egenkapital for å dekke underskudd og gjeld, dersom det går dårlig med selskapet.

De som deltar i emisjonen gjennom kjøp av aksjer vil til gjengjeld få en eierandel som igjen gir dem rett til utbytte fra selskapet.

Hvilke typer emisjoner finnes?
I Norge skiller vi hovedsakelig mellom fortrinnsrettsemisjoner og rettede emisjoner, men det finnes mange flere typer. I følge lovens hovedregel skal fortrinnsrettsemisjoner benyttes med mindre generalforsamlingen gir flertall som for vedtektsendring til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Loven er innført for å beskytte aksjonærene mot utvanningseffekten som oppstår ved rettede emisjoner.

Fortrinnsrettet emisjon
I følge Aksjeloven §10-4 har aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene ved forhøyelse av aksjekapitalen ved aksjetegning mot innskudd i penger.

Fortrinnsretten kan ikke settes til side i vedtektene, men dersom selskapet har flere aksjeklasser kan vedtektene regulere om aksjeeierne kun skal ha fortrinnsrett til aksjer innen aksjeklassen de allerede har aksjer i.

Offentlig vs. rettet emisjon
Offentlige emisjoner åpner for at hvem som helst skal kunne kjøpe de nye aksjene. Altså delta ved nytegningen. Dette gjelder f.eks ved børsnotering eller ved et større statlig nedsalg fra dagens aksjonærer.

En rettet emisjon derimot går ut på at kun et spesifikt utvalg av investorer får tilbud om å kjøpe de nye aksjene. Denne formen for emisjon fraviker fra prinsippet til den fortrinnsrettede emisjonen, og man er derfor avhengig av at styret vedtar og godkjenner dette med holdbart grunnlag. Fordelen med en rettet emisjon er at dette kan gjennomføres mye raskere enn en fortrinnsrettet emisjon.

Reperasjonsemisjon
Dersom det er tvil til det “saklige grunnlaget” til styret for at investeringen i de nye aksjene under emisjonen kun var tilgjengelig for en spesifikk gruppe, kan man gjennomføre en reperasjonsemisjon til resterende aksjonærer med lik kurs.

Krise-emisjon
Denne formen for emisjon er per dags dato kun et uttrykk for en emisjon som gjennomføres for å redde selskapet fra en økonomisk krise. I utgangspunktet vil dette være en rettet emisjon.

Ansatte emisjon
Noen selskaper gjennomfører emisjon som kun rettes mot ansatte. Dette kan være i form av et aksjeprogram der de ansatte kan kjøpe aksjer f.eks hvert år til en rabattert pris, men med bindingstid på aksjene.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt emisjon og hvordan dette gjennomføres.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer