Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
December 15, 2021

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital. Denne formen for finansiering kaller vi å gjennomføre en emisjon.

En enklere beskrivelse for emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til økning i selskapets aksjekapital. For at et selskap skal ha mulighet til å vokse, uavhengig om målet er oppkjøp eller sammenslåing, vil man være avhengig av tilgang til finansiering. Den vanligste formen for finansiering er emisjon hvor nye aksjer legges ut for salg til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Ulike årsaker til hvorfor selskaper gjennomfører en emisjon
Det finnes flere grunner for at et selskap gjennomfører emisjon for å styrke sin egenkapital. Blant annet:

  • Selskapet ønsker å vokse og ekspandere gjennom investeringer og oppkjøp
  • Bedre finansiell stabilitet
  • Styrke egenkapital for å dekke underskudd og gjeld, dersom det går dårlig med selskapet.

De som deltar i emisjonen gjennom kjøp av aksjer vil til gjengjeld få en eierandel som igjen gir dem rett til utbytte fra selskapet.

Hvilke typer emisjoner finnes?
I Norge skiller vi hovedsakelig mellom fortrinnsrettsemisjoner og rettede emisjoner, men det finnes mange flere typer. I følge lovens hovedregel skal fortrinnsrettsemisjoner benyttes med mindre generalforsamlingen gir flertall som for vedtektsendring til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Loven er innført for å beskytte aksjonærene mot utvanningseffekten som oppstår ved rettede emisjoner.

Fortrinnsrettet emisjon
I følge Aksjeloven §10-4 har aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene ved forhøyelse av aksjekapitalen ved aksjetegning mot innskudd i penger.

Fortrinnsretten kan ikke settes til side i vedtektene, men dersom selskapet har flere aksjeklasser kan vedtektene regulere om aksjeeierne kun skal ha fortrinnsrett til aksjer innen aksjeklassen de allerede har aksjer i.

Offentlig vs. rettet emisjon
Offentlige emisjoner åpner for at hvem som helst skal kunne kjøpe de nye aksjene. Altså delta ved nytegningen. Dette gjelder f.eks ved børsnotering eller ved et større statlig nedsalg fra dagens aksjonærer.

En rettet emisjon derimot går ut på at kun et spesifikt utvalg av investorer får tilbud om å kjøpe de nye aksjene. Denne formen for emisjon fraviker fra prinsippet til den fortrinnsrettede emisjonen, og man er derfor avhengig av at styret vedtar og godkjenner dette med holdbart grunnlag. Fordelen med en rettet emisjon er at dette kan gjennomføres mye raskere enn en fortrinnsrettet emisjon.

Reperasjonsemisjon
Dersom det er tvil til det “saklige grunnlaget” til styret for at investeringen i de nye aksjene under emisjonen kun var tilgjengelig for en spesifikk gruppe, kan man gjennomføre en reperasjonsemisjon til resterende aksjonærer med lik kurs.

Krise-emisjon
Denne formen for emisjon er per dags dato kun et uttrykk for en emisjon som gjennomføres for å redde selskapet fra en økonomisk krise. I utgangspunktet vil dette være en rettet emisjon.

Ansatte emisjon
Noen selskaper gjennomfører emisjon som kun rettes mot ansatte. Dette kan være i form av et aksjeprogram der de ansatte kan kjøpe aksjer f.eks hvert år til en rabattert pris, men med bindingstid på aksjene.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt emisjon og hvordan dette gjennomføres.

Du kan også være interessert i disse

August 10, 2022
Hva er et datarom og hvorfor bruker man det?

I forbindelse med kjøp, salg og investering er det viktig med effektiv, sikker og oversiktlig dokumentflyt med eksterne parter. Et digitalt datarom sørger for smidige prosesser.

Les mer
July 17, 2022
Digitalt styrerom i Adminflow

I Adminflow får du og styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. For mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt styrearbeid.

Les mer
July 7, 2022
Signeringsløsninger i Adminflow

I tillegg til aksjebok og dokumentsenter har vi også styrerom i Adminflow. Her kan du dele dokumenter, delegere oppgaver og selvfølgelig signere dokumenter: styreprotokoller, kontrakter osv.

Les mer
June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer