Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
December 15, 2021

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital. Denne formen for finansiering kaller vi å gjennomføre en emisjon.

En enklere beskrivelse for emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til økning i selskapets aksjekapital. For at et selskap skal ha mulighet til å vokse, uavhengig om målet er oppkjøp eller sammenslåing, vil man være avhengig av tilgang til finansiering. Den vanligste formen for finansiering er emisjon hvor nye aksjer legges ut for salg til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Ulike årsaker til hvorfor selskaper gjennomfører en emisjon
Det finnes flere grunner for at et selskap gjennomfører emisjon for å styrke sin egenkapital. Blant annet:

  • Selskapet ønsker å vokse og ekspandere gjennom investeringer og oppkjøp
  • Bedre finansiell stabilitet
  • Styrke egenkapital for å dekke underskudd og gjeld, dersom det går dårlig med selskapet.

De som deltar i emisjonen gjennom kjøp av aksjer vil til gjengjeld få en eierandel som igjen gir dem rett til utbytte fra selskapet.

Hvilke typer emisjoner finnes?
I Norge skiller vi hovedsakelig mellom fortrinnsrettsemisjoner og rettede emisjoner, men det finnes mange flere typer. I følge lovens hovedregel skal fortrinnsrettsemisjoner benyttes med mindre generalforsamlingen gir flertall som for vedtektsendring til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Loven er innført for å beskytte aksjonærene mot utvanningseffekten som oppstår ved rettede emisjoner.

Fortrinnsrettet emisjon
I følge Aksjeloven §10-4 har aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene ved forhøyelse av aksjekapitalen ved aksjetegning mot innskudd i penger.

Fortrinnsretten kan ikke settes til side i vedtektene, men dersom selskapet har flere aksjeklasser kan vedtektene regulere om aksjeeierne kun skal ha fortrinnsrett til aksjer innen aksjeklassen de allerede har aksjer i.

Offentlig vs. rettet emisjon
Offentlige emisjoner åpner for at hvem som helst skal kunne kjøpe de nye aksjene. Altså delta ved nytegningen. Dette gjelder f.eks ved børsnotering eller ved et større statlig nedsalg fra dagens aksjonærer.

En rettet emisjon derimot går ut på at kun et spesifikt utvalg av investorer får tilbud om å kjøpe de nye aksjene. Denne formen for emisjon fraviker fra prinsippet til den fortrinnsrettede emisjonen, og man er derfor avhengig av at styret vedtar og godkjenner dette med holdbart grunnlag. Fordelen med en rettet emisjon er at dette kan gjennomføres mye raskere enn en fortrinnsrettet emisjon.

Reperasjonsemisjon
Dersom det er tvil til det “saklige grunnlaget” til styret for at investeringen i de nye aksjene under emisjonen kun var tilgjengelig for en spesifikk gruppe, kan man gjennomføre en reperasjonsemisjon til resterende aksjonærer med lik kurs.

Krise-emisjon
Denne formen for emisjon er per dags dato kun et uttrykk for en emisjon som gjennomføres for å redde selskapet fra en økonomisk krise. I utgangspunktet vil dette være en rettet emisjon.

Ansatte emisjon
Noen selskaper gjennomfører emisjon som kun rettes mot ansatte. Dette kan være i form av et aksjeprogram der de ansatte kan kjøpe aksjer f.eks hvert år til en rabattert pris, men med bindingstid på aksjene.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt emisjon og hvordan dette gjennomføres.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer