Forkjøpsrett av aksjer

Forkjøpsrett av aksjer

Posted by:
Stephen Øyhovden
on
October 26, 2021

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges. I denne artikkelen forklarer vi reglene som gjelder rundt forkjøpsrett, hvilke unntak som finnes og hva som skjer om flere aksjonærer ønsker å benytte forkjøpsretten.

Aksjelov § 4 - 19 Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene.

Hensikten med forkjøpsretten er å sikre eksisterende aksjonærer og gi de muligheten til å kjøpe aksjer før nye aksjonærer kommer inn.

Finnes det noen unntak til forkjøpsretten?
Hovedregelen om forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer vil være gjeldende så lenge selskapets vedtekter ikke tilsier noe annet. I praksis vil forkjøpsretten gjelde både i de tilfellene en aksje ønskes solgt, men ennå ikke er det, og i de tilfellene eierskifte har funnet sted. I selskapets vedtekter kan man lage egne bestemmelser om hvordan tredjeparter skal kunne kjøpe seg inn og hvordan forkjøpsrett utløses.

Aksjonærene i aksjonæravtale eller vedtekter har mulighet til å avgjøre hvem av dem som skal ha forkjøpsrett, samt om tredjeparter skal ha mulighet til å kjøpe seg inn med forkjøpsrett. Står det ikke noe om forkjøpsrett i vedtektene vil det bety at Aksjeloven §§ 4-19 til 4-23 er gjeldende og forkjøpsrett er til stede i selskapet.

Når utløses forkjøpsretten?
I følge aksjeloven § 4-21 utløses forkjøpsretten ved enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt med lov.

Har jeg meldeplikt om jeg benytter meg av forkjøpsretten?
Forkjøpsretten blir ikke gyldig før selskapet har fått beskjed. Dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten er du derfor pliktig til å gi beskjed innen to måneder etter selskapet fikk melding om eierskiftet. Utløper fristen, faller også rettighetene bort.

Merk også at fristene ikke kan forlenges ved egen vedtektsbestemmelse i selskapet.

Aksjeloven § 4-20 finner man bestemmelser om selskapets plikt til å varsle rettighetshavere (eks. øvrige aksjonærer) dersom aksjer er eller ønsker å bli solgt.

Hva om flere av aksjonærene ønsker å benytte seg av forkjøpsretten?
Dersom flere av aksjonærene ønsker å utøve forkjøpsretten sin vil de tilgjengelige aksjene fordeles basert på eierandel på aksjene fra tidligere. Hvis antallet ikke går opp så skal de gjeldende aksjene fordeles ved loddtrekning. Merk deg også at om det er flere aksjeklasser i selskapet, så vil aksjonærer i samme klasse ha fortrinnsrett over aksjonærer i andre aksjeklasser.

Burde man sette opp aksjonæravtale?
Aksjonærene i et selskap har mulighet til å sette opp en egen avtale om en annen løsning enn aksjeloven eller selskapets vedtekter, dersom de ønsker det. Med full avtalefrihet er det få begrensninger for hva aksjonærene kan avtale mellom seg. Slike avtaler gir større fleksibilitet, samt konfidensialitet enn om forholdene skulle vært regulert i selskapets vedtekter.

Aksjonæravtalen vil regulere måten aksjeeieren utøver sine rettigheter i selskapet på, eksempelvis ved bruk av stemmerett. I avtalen kan det bestemmes at en aksjonær binder seg til å stemme på en spesiell person ved styrevalg, å stemme mot utbytte eller ikke å avgi stemme i det hele tatt.

Avtalen kan i tillegg sette begrensninger for aksjonærens frihet til å overdra aksjer, at aksjene kun skal selges til en bestemt type personer eller ansatte i selskapet. Det kan settes krav om at aksjer kun kan selges til kjøper som tiltrer aksjonæravtalen. Ikke minst kan prisen ved salg eller utløsning av aksjer fastsettes. Hva som inngår i aksjonæravtalen bestemmes mellom aksjonærene.


Har du spørsmål knyttet til aksjeoverdragelse og forkjøpsrett? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer