Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
October 19, 2021

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap? Det er ganske utrolig, du kan faktisk få skattefradrag for å investere penger i et annet selskap.

Nedre og øvre grense for fradraget
Du som privatperson (personlig skattyter) kan få fradrag med inntil kr 1 000 000 for aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse av eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Inngangsverdien på aksjene beholder du selv om du får fradraget. Dette kan ha stor betydning dersom du senere velger å selge aksjene. Aksjeinnskuddet for den personlige aksjonæren i det enkelte selskapet må utgjøre minst kr 30 000 for at det skal kunne gis inntektsfradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt 5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag. Selskapet kan selvsagt motta ytterligere investeringer, men har ikke mulighet til å gi ut mer i skattefradrag enn grensen på 5 millioner til sine investorer.

For selskaper som henter penger gir dette en god mulighet til å tiltrekke seg enda flere og større investorer da investeringene gir fradrag på investorens personlige skattemelding. I 2020 og 2021 kan et oppstartselskap fordele 5 millioner i fradrag på investorer som investerer i løpet av disse årene. Fradrag gis ikke hvor kapitalforhøyelse skjer ved økning av aksjenes pålydende.

Dersom innskuddet gjøres fra et mellomliggende selskap (for eksempel et holdingselskap), skal fradraget bli forholdsmessig fordelt på de personlige aksjonærene ut ifra hva deres prosentvise eierandel er.

Hver enkelt personlig aksjonær kan få fradrag på maksimalt kr 1 000 000. Dersom et mellomliggende selskap bestående av to aksjonærer og gjør et innskudd på kr 2 500 000, vil hver enkelt aksjonær kunne få fradraget på kr 1 000 000.

For aksjonæren vil den den øvrige grensen gjelde for den totale summen av alle de innskuddene som er gitt i inntektsåret. Dersom det er gitt innskudd til flere selskaper legges disse sammen til et totalbeløp. Den øvrige grensen for selskapet gjelder den samlede summen av alle innskudd som er mottatt i inntektsåret. Er det mottatt innskudd fra flere aksjonærer, må disse legges sammen til et samlet beløp. Merk at kravene beskrevet nedenfor likevel må være oppfylt

Se tabellene under for grensene som gjelder for de ulike inntektsårene:

Krav til selskapet som mottar investeringen
Mottaker av aksjeinnskuddet (selskapet du investerer i for å motta gründerfradraget) må i utgangspunktet være et norsk aksjeselskap. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for aksjeinnskudd i utenlandsk selskap som tilsvarer aksjeselskap. Dette forutsetter at selskapet er hjemmehørende i et land innenfor EØS og har skatteplikt til Norge.

Dette er noen av kravene til selskapet du skal investere i:

 • Selskapet kan ikke være børsnotert
 • Selskapet kan ikke være eldre enn seks år inklusive stiftelsesåret når kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
 • Ved utgangen av året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret:
  - selskapets gjennomsnittlige antall ansatte må utgjøre mindre enn 25 årsverk
  - selskapets samlede driftsinntekter og balansesum må være lavere enn 40 millioner kroner
  - ett eller flere offentlige organer kan ikke alene eller sammen kontrollere mer enn 24 % av kapital- eller stemmerettsandelen i selskapet
 • Selskapet må ha en årlig lønnskostnad som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst kr 400 000. Vilkåret må være oppfylt ved utgangen av det året selskapet eller forhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, evt. det etterfølgende år
 • Selskapet må i hovedsak operere som en virksomhet som ikke bedriver passiv kapitalforvaltning
 • Selskapet kan ikke være under problemer økonomisk på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • Det kan være øvrige bestemmelser, vi anbefaler at du tar kontakt med oss for å avklare dette.

Krav til investoren
Rett til fradrag gjelder kun for personlige skattytere. Upersonlige aksjonærer (f.eks. aksjeselskaper) eller selskaper med deltakerfastsetting har ikke krav på fradrag. Du kan riktignok få fradrag gjennom holdingselskapet ditt, men holdingselskapet må da rapportere at du privat skal få fradraget. Det er personlig skatteyter som til slutt skal motta fradraget.

Dette kan oppleves litt vrient, så spør oss gjerne dersom du ønsker bistand med dette. Det er ikke fradragsrett dersom det er flere enn ett selskap mellom den personlige skattyteren og oppstartsselskapet.

Det gis ikke fradrag for aksjeinnskudd dersom investoren, eller investorens nærstående, er eller har vært aksjonær i selskapet. Det samme gjelder for et eventuelt mellomliggende aksjeselskap. De kan heller ikke ha vært aksjonærer i selskaper som eventuelt er i konsern med selskapet som mottar innskuddet, og eventuelle tidligere selskap, dersom selskapet er stiftet ved fusjon, fisjon eller skattefri omdanning.

Nærstående er et vanlig begrep i regnskapsverden, men hvilken betydning har begrepet?

 • er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern på tidspunktet for aksjeinnskuddet
 • har vært aksjonær, ansatt eller eier i tidligere selskap eller annet selskap i samme konsern dersom selskapet er stiftet i forbindelse med fusjon, fisjon eller skattefri omdanning, eller
 • blir ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern i løpet av de tre første kalenderår etter utløpet av det kalenderåret aksjeselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 • dersom det er et aksjeselskap som foretar investeringen, er det et vilkår at det aksjeselskapet som foretar investeringen ikke er eller har vært aksjonær i oppstartselskapet eller et annet selskap i samme konsern.

Styremedlemmer vil ikke regnes som ansatt i henhold til disse reglene
Grunnet Covid-19 er det satt opp noen særregler som kan benyttes i 2020 og i 2021. Begrensningene for ansatte eller ansattes nærstående (punkt 1-3 ovenfor) er ikke gjeldende dersom aksjeinnskuddet gjøres og registreres i 2020 eller 2021. For disse årene kan også ansatte i selskapet motta fradrag.

De nye endringene som beskrevet ovenfor gjør at man i enkelte tilfeller kan få fradraf for stiftelse/investering i eget selskap. Merk at hvert enkelt tilfelle må vurderes her.

NB! Tiltakspakke for inntektsårene 2020 og 2021

Beløpsgrensen heves til 1 million kroner per investor

Grensen for aksjeinnskudd i oppstartselskap økes til 5 millioner kroner

Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående

Andre krav til investor

 • Eiertid: Kravet for eiertid tilsier at aksjene må beholdes i et minimum på tre kalenderår etter utløpet av året kapitalforhøyelsen registreres.
 • Utbytte: Du eller nærstående kan ikke få utbytte i minst tre kalenderår etter utløpet av året kapitalforhøyelsen ble registrert. Lån til aksjonær anses som utbytte så du kan heller ikke motta lån fra selskapet i disse tre årene.
 • I Aksjekapitalforhøyelsen må skje i forbindelse med at selskapet har tatt sikte på å innhente kapital gjennom skatteinsentivordningen.
  Skatte-ABC 2020/21

Det burde føres dokumentasjon i styre- og generalforsamlingsprotokoll at selskapet tar høyde for å hente inn penger gjennom skatteinsentivordningen.

Rapportering
Fradraget skal rapporteres av selskapet som har mottatt investeringen. For oppstartselskap rapporteres dette i post 9 og 23 i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) med hendelsestype Stiftelse/nyemisjon med inntektsfradrag".

Dersom ikke alle investorene kan få fradraget må de som ikke skal få fradraget registreres med en annen hendelsestype. Sendes Aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten innen fristen den 31. januar etter inntektsåret, blir fradraget forhåndsutfylt på post 3.3.14 i skattemeldingen til den personlige skatteyteren.

Gjør man investeringene gjennom et aksjeselskap må også holdingselskapet rapportere investeringen i sin AR-oppgave. Holdingselskapet skal rapportere innskuddet på de personlige aksjonærene i post 23 med transaksjonstype "Fradrag for investering i oppstartsselskap". Det er viktig at "Avgivers organisasjonsnummer" oppgis. Med avgivers organisasjonsnummer menes oppstartsselskapet som holdingselskapet har investert i.

Selskapet risikerer store skattemessige konsekvenser ved feil vurderinger eller feilrapportering. Skatteetaten kan gi tilleggsskatt ved feilrapportering. Dersom du er usikker på hvordan gründerfradraget skal rapporteres kan du levere AR-oppgaven din med Adminflow så blir du dratt gjennom hvert steg for korrekt rapportering. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller test ut løsningen vår gratis.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer