Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
November 18, 2021

Er du usikker på hvor ofte selskapet ditt bør holde styremøter? Hvem som innkaller eller rett og slett hvem som står for forberedelsene? Da bør du ta en titt på denne artikkelen.

Praktisk info om styrearbeid og styremøter
Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

For å ha god kontroll og oversikt over alle disse oppgavene er det viktig å sørge for god møtefrekvens og arbeidsstruktur for å ivareta dette i godt samspill mellom styret, daglig ledelse og eiere.

Hvor mange styremøter er nødvendig for min virksomhet?
Styremøter skal i utgangspunktet gjennomføres ved behov. Det er styret selv som må finne ut hvor mange møter som er nødvendig via diskusjon rundt oppgavene som skal løses.

Aksjeloven stiller ikke krav til antall møter som skal gjennomføres i løpet av året. Derimot anbefales det at styret innkaller til møter minst en gang hver fjerde måned, men man kan gjerne ha fra fem til ti styremøter for å sikre at tilsynsansvaret styret har overfor selskapet blir ivaretatt. Her vil både selskapets størrelse og spesielle situasjoner ha en innvirkning.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. Aksjeloven § 6-15. Det anbefales at styret har med det som styresak til behandling i sin årsplan.

Ved spesielle situasjoner, som for eksempel fusjon, vil det være naturlig å ha styremøter hyppigere.

Hvem innkaller til styremøtene? 
Ansvaret for å kalle inn til styremøter og at aktuelle saker blir tatt opp ligger på styrets leder. Styrets leder har også mulighet til å delegere ansvaret til daglig leder. Det er vanlig at det settes opp en plan på når styremøtene skal avholdes for et halvt eller et helt år av gangen.

Det er muligheter for å innkalle til ekstraordinære styremøter hvis det er spesielle saker eller haste saker som dukker opp. For eksempel ved oppkjøp, vanskelige økonomiske situasjoner eller ved bud på selskapet. Daglig leder og styremedlemmene kan også be om at det innkalles til ekstraordinære styremøter.

Agenda for styremøtene 
I følge Aksjeloven § 6-21 er det styrets leder sammen med daglig leder for selskapet som har ansvaret for å sette opp agenda med saker som skal styrebehandles. Det finnes ingen fasit på hvordan agendaen skal se ut, som kan gjøre det utfordrende for mange å skulle utforme denne på best mulig måte.

Fra Adminflow kan du avholde og lage styreprotokoller: I et eget digitalt styrerom.
Samt be om gjennomlesning eller kommentarer på styredokumenter eller protokoller og signere dokumenter i dokumentsenteret.

Du kan også være interessert i disse

May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer
February 21, 2022
Styret og daglig leders erstatningsansvar

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Les mer
January 24, 2022
Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Les mer