Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
November 18, 2021

Er du usikker på hvor ofte selskapet ditt bør holde styremøter? Hvem som innkaller eller rett og slett hvem som står for forberedelsene? Da bør du ta en titt på denne artikkelen.

Praktisk info om styrearbeid og styremøter
Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

For å ha god kontroll og oversikt over alle disse oppgavene er det viktig å sørge for god møtefrekvens og arbeidsstruktur for å ivareta dette i godt samspill mellom styret, daglig ledelse og eiere.

Hvor mange styremøter er nødvendig for min virksomhet?
Styremøter skal i utgangspunktet gjennomføres ved behov. Det er styret selv som må finne ut hvor mange møter som er nødvendig via diskusjon rundt oppgavene som skal løses.

Aksjeloven stiller ikke krav til antall møter som skal gjennomføres i løpet av året. Derimot anbefales det at styret innkaller til møter minst en gang hver fjerde måned, men man kan gjerne ha fra fem til ti styremøter for å sikre at tilsynsansvaret styret har overfor selskapet blir ivaretatt. Her vil både selskapets størrelse og spesielle situasjoner ha en innvirkning.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. Aksjeloven § 6-15. Det anbefales at styret har med det som styresak til behandling i sin årsplan.

Ved spesielle situasjoner, som for eksempel fusjon, vil det være naturlig å ha styremøter hyppigere.

Hvem innkaller til styremøtene? 
Ansvaret for å kalle inn til styremøter og at aktuelle saker blir tatt opp ligger på styrets leder. Styrets leder har også mulighet til å delegere ansvaret til daglig leder. Det er vanlig at det settes opp en plan på når styremøtene skal avholdes for et halvt eller et helt år av gangen.

Det er muligheter for å innkalle til ekstraordinære styremøter hvis det er spesielle saker eller haste saker som dukker opp. For eksempel ved oppkjøp, vanskelige økonomiske situasjoner eller ved bud på selskapet. Daglig leder og styremedlemmene kan også be om at det innkalles til ekstraordinære styremøter.

Agenda for styremøtene 
I følge Aksjeloven § 6-21 er det styrets leder sammen med daglig leder for selskapet som har ansvaret for å sette opp agenda med saker som skal styrebehandles. Det finnes ingen fasit på hvordan agendaen skal se ut, som kan gjøre det utfordrende for mange å skulle utforme denne på best mulig måte.

Fra Adminflow kan du avholde og lage styreprotokoller: I et eget digitalt styrerom.
Samt be om gjennomlesning eller kommentarer på styredokumenter eller protokoller og signere dokumenter i dokumentsenteret.

Du kan også være interessert i disse

November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer
October 26, 2021
Forkjøpsrett av aksjer

Hovedregelen i aksjeloven tilsier at øvrige aksjonærer har forkjøpsrett når en eller flere aksjer skal selges.

Les mer
October 19, 2021
Du kan spare mye i skattefradrag ved å investere i gründerselskaper

Visste du at det er muligheter for å få skattefradrag på deg personlig dersom du eller holdingselskapet ditt gjør investeringer i et oppstartselskap?

Les mer
October 13, 2021
Hvordan et digitalt styrerom kan modernisere og effektivisere styrearebeidet

Digitale styrerom lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte på én plattform. Slik blir styrearbeidet sikrere, enklere og mer effektivt for både styret og administrasjonen.

Les mer