Styret og daglig leders erstatningsansvar

Styret og daglig leders erstatningsansvar

Posted by:
Monica Eriksen
on
February 21, 2022

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Mange som påtar seg ansvaret som styremedlem eller daglig leder har ikke vurdert hvilke konsekvenser ansvaret kan medføre i senere tid. Erstatningsansvaret er en viktig faktor man bør sette seg inn i før man tar en slik beslutning.

Hva innebærer erstatningsansvaret?
Styremedlemmene vil være erstatningsansvarlig for de økonomiske tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre under rollen som styremedlem.

For at det kan oppstå et erstatningsansvar må noen ha blitt påført et økonomisk tap, styremedlemmene må ha gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe som har medvirket til tapet. Videre må handlingen ha vært forsettlig eller uaktsom. Styret har da ikke overholdt sine plikter og vil da kunne bli holdt erstatningspliktig.

Hvor dyrt kan det bli?
I utgangspunktet kan styremedlemmene bli pliktig til å erstatte ethvert tap de har påført andre. Med andre ord kan erstatningen bli veldig stor ved konkurs, avhengig av størrelsen og verdien på selskapet.

Eksempler på uaktsomhet som kan føre til erstatningsansvar

  • Styret/daglig leder unngår å sette opp planer og budsjetter
  • Uaktsomhet i forbindelse med fastsettelse av planer og budsjetter
  • Ikke holdt seg oppdatert om økonomisk posisjon
  • Ikke holdt seg oppdatert om om virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
  • Ikke handlet, eller handlet for sent, når selskapet ikke har forsvarlig egenkapital eller likviditet og handleplikt inntreffer.

Hvordan kan man sikre seg mot erstatningsansvar?
For at daglig leder og styremedlemmer skal kunne sikre seg mot erstatningsansvar er det viktig å jobbe forebyggende og aktsomt. Det vil si å handle i samsvar med loven og gjøre det som forventes av seg. Sette opp gode interne systemer for driftskontroll, rapportering og dokumentasjon.

Daglig leder har også rett til å møte i styremøter, og kan fritt uttrykke uenighet eller bekymring overfor styret om den økonomiske situasjonen og hvordan selskapet drives.

I forhold til dokumentasjon så vil tilfeller der styreprotokoll ikke føres eller andre brudd på saksbehandling, sjeldent i seg selv føre til erstatningsansvar. Dersom selskapet går konkurs derimot, er det viktig for styremedlemmene at de kan dokumentere at de ikke er skyldig i konkursen som følge av manglende overholdelse av blant annet handlingsplikten.

Som en ekstra sikkerhet kan styremedlemmene og daglig leder også tegne en styreansvarsforsikring.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer