Styret og daglig leders erstatningsansvar

Styret og daglig leders erstatningsansvar

Posted by:
Monica Eriksen
on
February 21, 2022

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Mange som påtar seg ansvaret som styremedlem eller daglig leder har ikke vurdert hvilke konsekvenser ansvaret kan medføre i senere tid. Erstatningsansvaret er en viktig faktor man bør sette seg inn i før man tar en slik beslutning.

Hva innebærer erstatningsansvaret?
Styremedlemmene vil være erstatningsansvarlig for de økonomiske tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre under rollen som styremedlem.

For at det kan oppstå et erstatningsansvar må noen ha blitt påført et økonomisk tap, styremedlemmene må ha gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe som har medvirket til tapet. Videre må handlingen ha vært forsettlig eller uaktsom. Styret har da ikke overholdt sine plikter og vil da kunne bli holdt erstatningspliktig.

Hvor dyrt kan det bli?
I utgangspunktet kan styremedlemmene bli pliktig til å erstatte ethvert tap de har påført andre. Med andre ord kan erstatningen bli veldig stor ved konkurs, avhengig av størrelsen og verdien på selskapet.

Eksempler på uaktsomhet som kan føre til erstatningsansvar

  • Styret/daglig leder unngår å sette opp planer og budsjetter
  • Uaktsomhet i forbindelse med fastsettelse av planer og budsjetter
  • Ikke holdt seg oppdatert om økonomisk posisjon
  • Ikke holdt seg oppdatert om om virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
  • Ikke handlet, eller handlet for sent, når selskapet ikke har forsvarlig egenkapital eller likviditet og handleplikt inntreffer.

Hvordan kan man sikre seg mot erstatningsansvar?
For at daglig leder og styremedlemmer skal kunne sikre seg mot erstatningsansvar er det viktig å jobbe forebyggende og aktsomt. Det vil si å handle i samsvar med loven og gjøre det som forventes av seg. Sette opp gode interne systemer for driftskontroll, rapportering og dokumentasjon.

Daglig leder har også rett til å møte i styremøter, og kan fritt uttrykke uenighet eller bekymring overfor styret om den økonomiske situasjonen og hvordan selskapet drives.

I forhold til dokumentasjon så vil tilfeller der styreprotokoll ikke føres eller andre brudd på saksbehandling, sjeldent i seg selv føre til erstatningsansvar. Dersom selskapet går konkurs derimot, er det viktig for styremedlemmene at de kan dokumentere at de ikke er skyldig i konkursen som følge av manglende overholdelse av blant annet handlingsplikten.

Som en ekstra sikkerhet kan styremedlemmene og daglig leder også tegne en styreansvarsforsikring.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer