Styret og daglig leders erstatningsansvar

Styret og daglig leders erstatningsansvar

Posted by:
Monica Eriksen
on
February 21, 2022

Har du fått tilbud om å påta deg et styreverv? Dette kan være en spennende rolle, men det er viktig å være klar over hvilket ansvar som følger med. Da styremedlemmer og daglig leder kan bli holdt personlig ansvarlig dersom selskapet går konkurs.

Mange som påtar seg ansvaret som styremedlem eller daglig leder har ikke vurdert hvilke konsekvenser ansvaret kan medføre i senere tid. Erstatningsansvaret er en viktig faktor man bør sette seg inn i før man tar en slik beslutning.

Hva innebærer erstatningsansvaret?
Styremedlemmene vil være erstatningsansvarlig for de økonomiske tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre under rollen som styremedlem.

For at det kan oppstå et erstatningsansvar må noen ha blitt påført et økonomisk tap, styremedlemmene må ha gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe som har medvirket til tapet. Videre må handlingen ha vært forsettlig eller uaktsom. Styret har da ikke overholdt sine plikter og vil da kunne bli holdt erstatningspliktig.

Hvor dyrt kan det bli?
I utgangspunktet kan styremedlemmene bli pliktig til å erstatte ethvert tap de har påført andre. Med andre ord kan erstatningen bli veldig stor ved konkurs, avhengig av størrelsen og verdien på selskapet.

Eksempler på uaktsomhet som kan føre til erstatningsansvar

  • Styret/daglig leder unngår å sette opp planer og budsjetter
  • Uaktsomhet i forbindelse med fastsettelse av planer og budsjetter
  • Ikke holdt seg oppdatert om økonomisk posisjon
  • Ikke holdt seg oppdatert om om virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
  • Ikke handlet, eller handlet for sent, når selskapet ikke har forsvarlig egenkapital eller likviditet og handleplikt inntreffer.

Hvordan kan man sikre seg mot erstatningsansvar?
For at daglig leder og styremedlemmer skal kunne sikre seg mot erstatningsansvar er det viktig å jobbe forebyggende og aktsomt. Det vil si å handle i samsvar med loven og gjøre det som forventes av seg. Sette opp gode interne systemer for driftskontroll, rapportering og dokumentasjon.

Daglig leder har også rett til å møte i styremøter, og kan fritt uttrykke uenighet eller bekymring overfor styret om den økonomiske situasjonen og hvordan selskapet drives.

I forhold til dokumentasjon så vil tilfeller der styreprotokoll ikke føres eller andre brudd på saksbehandling, sjeldent i seg selv føre til erstatningsansvar. Dersom selskapet går konkurs derimot, er det viktig for styremedlemmene at de kan dokumentere at de ikke er skyldig i konkursen som følge av manglende overholdelse av blant annet handlingsplikten.

Som en ekstra sikkerhet kan styremedlemmene og daglig leder også tegne en styreansvarsforsikring.

Du kan også være interessert i disse

June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer