Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
March 8, 2022

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Hensikten med innkallingen til generalforsamlingen er å informere alle aksjonærer om at møtet finner sted, samt hvilke beslutninger som skal tas. Korrekt innkalling er viktig for å ivareta aksjeeiernes rettigheter. Ettersom generalforsamlingen er aksjeeiernes viktigste anledning til å utøve sin myndighet i selskapet.

Hvem sender ut innkallelsen?
Styret er ansvarlig for å sende ut innkallelsen til generalforsamlingen i form av skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere.

Innkallingen skal inneholde
Innkallelsen skal inneholde tid, sted og forslag til de sakene som skal behandles på generalforsamlingen.

Innkallingen skal gi en tydelig oversikt og beskrivelse av hver sak som skal behandles. Altså kan man ikke ha med et punkt på listen med “eventuelle saker”.

Alle aksjonærer har rett til å få behandlet en sak på generalforsamlingen, men det må i så fall meldes skriftlig til styret i god tid. I utgangspunktet kan ikke generalforsamlingen avgjøre saker som ikke er lagt ved i innkallingen.

Legg også merke til at dersom det skal legges ved forslag til endring i vedtektene i innkallingen, må hele forslaget gjengis i sin helhet i selve innkallingen.

Når skal innkallingen være sendt ut?
For aksjeselskaper skal innkallelsen til generalforsamling være sendt ut senest syv dager før, men det vanligste er å sende den ut 14 dager i forkant. Selskapene kan også gjøre egne vurderinger på fristens lengde. Det er altså mulig å sette opp regler for lenger frist for innkallelse i vedtektene.

Dersom man mottar forslag til saker etter at innkallelsen er sendt ut kan man sende ut en ny innkallelse, senest én uke før generalforsamlingen. For allmennaksjeselskaper kan man sende ut innkallelse med ny dagsorden senest to uker før generalforsamlingen.

Krav til vedlegg
Sammen med innkallelsen til generalforsamlingen sender man med informasjonen aksjonærene bør ha. Slik som blant annet årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Vedleggene kan legges opp på selskapets nettsider, men må sendes til aksjeeierne per post og vederlagsfritt dersom det blir etterspurt. Dette må bestemmes i vedtektene og internettadressen til vedleggene må legges med i innkallelsen.

Aksjeeieres rett til å møte
Både styreleder og daglig leder har plikt til å møte på generalforsamlingen. Alle aksjeeiere har rett til å møte, stille med fullmektig og ha med en rådgiver som har talerett.

Vanligvis vil hver aksje telle som én stemme, dersom det ikke er bestemt ulike aksjeklasser i vedtektene.

Kan generalforsamlingen holdes over nett?
Det er ikke krav om at generalforsamlingen skal holdes som et fysisk møte. Aksjeselskaper kan velge å gjennomføre en forenklet generalforsamlingsbehandling, så lenge alle aksjonærer er enige om det.

Det vil si at generalforsamlingen kan holdes over telefon eller video, hvor et utkast til protokollen blir sendt rundt til aksjonærene. Dette må i så fall angis i protokollen.

Du kan også være interessert i disse

May 23, 2024
Kundesuksess - Futurehome

Kundesuksess med Futurehome- “Hovednytten for meg i Adminflow er å få alt samlet på ett sted"

Les mer
May 16, 2024
Kundesuksess - BoldBooks

Kundesuksess med BoldBooks - "Med enkel implementering, integrasjon med Altinn og støtte fra Dealflow-teamet har vi kunnet effektivisere arbeidsprosessene og sikre nøyaktig og pålitelig administrasjon av aksjonærene i Adminflow"

Les mer
February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer