Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Posted by:
Are Berg Hjelle
on
December 20, 2021

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

En emisjon er enkelt forklart kapitalforhøyelse ved nyutstedelse av aksjer som selges til investorer slik at selskapet får tilført friskt egenkapital.

Dette må selskapet vurdere
Det må tas i betraktning om selskapets aksjonærer har nok kapital til å gi selskapet tilstrekkelig investering. Dersom det skal gjennomføres en veldig stor emisjon, vil det ikke alltid holde med en rettet emisjon, og en fortrinnsemisjon kan bli nødvendig. Dette vil så klart variere.

Fortrinnsemisjoner vil gjerne kunne strekke seg over lang tid, som åpner for risiko for at aksjekursen kan falle under tegningskursen. Dermed må tegningskursen ofte settes lavere enn aksjekursen i markedet for å ta hensyn til at aksjekursen kan falle under tegningskursen.

I listen under har vi satt opp en oversikt over fordelene og ulempene med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon:

Fordeler Rettet emisjon:

 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Rask prosess og muligheten til å sikre ny kapital raskt
 • Mindre mengde dokumentasjon
 • Prospekt kan settes opp i ettertid
 • Lavere kostnad, da det ikke er nødvendig med tegningsgarantier og selskapet unngår fulltegning honorarer

Fordeler Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mulighet til å hente inn mer kapital enn ved rettet emisjon
 • Bedre likestilling/behandling av aksjonærene
 • Ved kriseemisjoner settes tegningskursen lavt som er til fordel for potensielle investorer

Ulemper Rettet emisjon:

 • Krever nødvendig styrefullmakt for å fravike fra fortrinnsretten
 • Forskjellsbehandling av aksjonærene ved at kun et spesifikt utvalg kan tegne aksjer. Skal man godtgjøre dette senere med reprasjonsemisjon vil det kreve prospekt. Merk at dersom aksjekursen i markedet faller under reprasjonsemisjonen vil den som regel bli kanselert.
 • Det er ikke gitt at aksjonærene har nok kapital til å investere
 • I første fasen kan det bli nødvendig med prospekt, om det ikke foreligger unntak

Ulemper Fortrinnsrettet emisjon:

 • Mer tidkrevende
 • Ettersom tegningskursen settes lavt for å unngå at den faller under markedsverdien, signaliserer det negativt om selskapets finansielle status til potensielle investorer/aksjonærer
 • Høyere kostnad i form av tegningsgarantier

Det er mye som skal tas stilling til og hvilken form for emisjon som bør velges avhenger av selskapets økonomiske situasjon, vedtekter, generalforsamling og ikke minst tiden selskapet har til å sette av for å gjennomføre emisjonen.

Vi anbefaler at vurderingen mellom rettet emisjon og fortrinnsemisjon vurderes med finansielle og juridiske rådgivere.

Med Adminflow hjelper vi deg å gjøre slike prosesser enklere og mer effektive slik at du kan bruke mer tid på andre verdiskapende oppgaver. I Adminflow finner du blant annet et eget digitalt styrerom, dokumentsenter, integrasjon til Altinn og et trygt og sikkert verktøy for styre- og investorkommunikasjon. Les mer her og test ut løsningen vår gratis.

Du kan også være interessert i disse

January 12, 2022
Reglene for å gjennomføre en generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet. Det er styret som innkaller og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Vi har satt sammen en oversikt på det du må huske på ved gjennomføring av generalforsamling.

Les mer
December 20, 2021
Fordeler og ulemper med rettet emisjon vs fortrinnsemisjon

Ved emisjon må selskapet avklare om det skal gjennomføres i form av en fortrinnsemisjon (hvor alle aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer, jf. Allmennaksjeloven) eller som en rettet emisjon (hvor en spesifikk gruppe interne eller eksterne aksjonærer får tilbud om å tegne aksjer).

Les mer
December 15, 2021
Hva er en emisjon og hvorfor gjennomføres det?

Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan de velge å selge flere aksjer. Selskapet utsteder da nye aksjer som selges til investorer og på den måten får selskapet tilført frisk egenkapital.

Les mer
November 18, 2021
Hvordan og hvor ofte bør man holde styremøter?

Godt styrearbeid handler om at styret samarbeider for å ivareta sine oppgaver på en god måte. Styret har ansvar for oppgaver som blant annet ledelsesutøvelsen, strategi og planer, forvaltningen av selskapet, forsvarlig organisering, egenkapital, likviditet og risiko.

Les mer
November 11, 2021
Hvordan gjennomføre en aksjeoverdragelse

Aksjeloven regulerer overdragelse av aksjer dersom ikke annet er avtalt. Vi anbefaler uansett å inngå en kjøps- og salgsavtale for å sikre begge parters interesser.

Les mer
November 4, 2021
Nye funksjoner i Adminflow

Adminflow har fått nye funksjonaliteter. Blant annet ny rollefordeling i dokumentsenteret, transaksjonstyper og utbytte registrering

Les mer