Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Posted by:
Monica Eriksen
on
January 24, 2022

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Mange styremedlemmer er ikke klar over sine plikter som styremedlemmer, og dermed heller ikke klar over hvilke konsekvenser det kan føre til dersom pliktene ikke overholdes.

Kompetanse og kvalifikasjoner
For å kunne identifisere behovene rundt kvalifikasjoner og kompetanse hos styremedlemmene, er det viktig å vurdere hvilken fase bedriften befinner seg i.

Dersom man setter sammen et styre hvor medlemmene mangler nødvendig kompetanse, kan det føre til dårligere resultater for selskapet. Derfor vil det lønne seg å sette sammen et styre som består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Med ulik bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og teknisk kompetanse.

Mindre selskaper bruker ofte familie og venner som styret, som kan føre til begrenset styrekompetanse. Dette kan tilføre en risiko, men en risiko som kan forbedres gjennom kursing.

Enkelte bransjer har særregler om kvalifikasjoner
Krav for kvalifikasjoner for styremedlemmene er ikke fastsatt i aksjeloven, men vær obs på at det finnes særregler i enkelte bransjer. For eksempel kreves det at styremedlemmer i eiendomsmeglerforetak og verdipapirforetak har relevant yrkeserfaring og hederlig vandel.

Loven om styresammensetning
I følge aksjeloven er det opp til selskapet å bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha, og medlemmene velges av generalforsamling. Det stilles også krav til at halvparten av styremedlemmene må være bosatt i Norge eller i EØS-stat jf. § 6-11.

I styrer med to eller flere medlemmer i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert, og dersom styret har fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret flere enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40% jf. § 6-11a allmennaksjeloven.  

Styrets ansvarsområder og oppgaver
Et godt sammensatt styre vil spille en viktig rolle for både drift, utvikling og oppnåelse av mål for selskapet. Styrets oppgaver omfatter blant annet å:

  • føre tilsyn med selskapets aktivitet og den daglige ledelsen. Altså sørge for forsvarlig organisering og sette tydelige ansvarslinjer.
  • holde seg oppdatert om selskapets økonomiske stilling.
  • forsikre at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til risiko og aktiviteter.
  • sikre at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon.
  • følge opp daglig leders planer og rapporteringsrutiner. Dersom selskapet ikke har daglig leder, er det styrets ansvar å før tilsyn med styreleder som utøver funksjonen som daglig leder.

Styret har handleplikt
Dersom egenkapitalen blir uforsvarlig lav eller synker til under halve aksjekapitalen har styret handleplikt (gjelder både i AS og ASA). Det vil si at styret er pliktig til å kalle inn til generalforsamling og foreslå tiltak innenfor den tidsrammen hvor det fremdeles er mulig å redde selskapet. Dersom tiltakene ikke lar seg gjøre skal selskapet foreslås oppløst.

I tilfeller der styret ikke overholder sin handlingsplikt, kan medlemmene ilegges erstatningsansvar for økonomisk tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre i utførelsen av rollen som styremedlem. Les mer om daglig leder og styrets erstatningsansvar her.

Adminflow gjør styrearbeidet enklere
Med Adminflow får styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. Adminflow lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte som gjør at styret fungerer mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om styresammensetning.

Du kan også være interessert i disse

February 21, 2024
Hva må du passe på når det gjelder ligningsverdi!

Å forstå og håndtere skatteforpliktelser er avgjørende for økonomisk planlegging. Denne veiledningen gir en kort oppsummering av begrepet "ligningsverdi" og fokuserer på essensielle punkter for skattemeldingen. Fra verdsetting av eiendeler til rapportering av aksjeoppgaver, vil vi utforske viktige aspekter som kan påvirke skatteforholdene dine.

Les mer
February 13, 2024
Årlig service av styret

Styreevalueringer er ikke bare en formalitet, men fundamentet for robuste styringsstrukturer i et marked preget av usikkerhet og økt selskapskontroll. Styreevalueringer sikrer godt lederskap og god åpenhet, oppfyller standarder satt av myndigheter og investorer, og gir verdifull informasjon om styrets evner og utfordringer.

Les mer
January 18, 2024
Optimal Aksjonærregisteroppgave med Adminflow

En kort innføring i Aksjonærregisteroppgaven - tidsfrist 31. januar, så ingen tid å miste.

Les mer
January 8, 2024
Kundesuksess - Norwegian Renewables Group

Kundesuksess med Norwegian Renewables Group - «Med Adminflow sin AR-rapporteringen bruker vi ikke mer enn et par timer på dette arbeidet og den totale besparelsens i tid og oversikten den gir meg som CEO er helt uunnværlig»

Les mer
December 20, 2023
Oppdateringer og Forbedringer: En Ny Milepæl for Vårt Produkt

Vi er glade for å kunngjøre en rekke spennende oppdateringer og forbedringer i vårt produkt for å gjøre din opplevelse enda bedre. Her er en oversikt over de nye funksjonene.

Les mer
December 20, 2023
Adminflow styrker laget med Chief Operating Officer

Adminflow, en ledende leverandør av forenklet bedriftsadministrasjon, kunngjør Stefan Okstveit som ny Chief Operating Officer (COO). Med over 25 års erfaring som growth hacker og merkevarebygger, vil Okstveit spille en nøkkelrolle i utviklingen av Adminflows operasjonelle og kommersielle strategier.

Les mer