Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Posted by:
Monica Eriksen
on
January 24, 2022

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Mange styremedlemmer er ikke klar over sine plikter som styremedlemmer, og dermed heller ikke klar over hvilke konsekvenser det kan føre til dersom pliktene ikke overholdes.

Kompetanse og kvalifikasjoner
For å kunne identifisere behovene rundt kvalifikasjoner og kompetanse hos styremedlemmene, er det viktig å vurdere hvilken fase bedriften befinner seg i.

Dersom man setter sammen et styre hvor medlemmene mangler nødvendig kompetanse, kan det føre til dårligere resultater for selskapet. Derfor vil det lønne seg å sette sammen et styre som består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Med ulik bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og teknisk kompetanse.

Mindre selskaper bruker ofte familie og venner som styret, som kan føre til begrenset styrekompetanse. Dette kan tilføre en risiko, men en risiko som kan forbedres gjennom kursing.

Enkelte bransjer har særregler om kvalifikasjoner
Krav for kvalifikasjoner for styremedlemmene er ikke fastsatt i aksjeloven, men vær obs på at det finnes særregler i enkelte bransjer. For eksempel kreves det at styremedlemmer i eiendomsmeglerforetak og verdipapirforetak har relevant yrkeserfaring og hederlig vandel.

Loven om styresammensetning
I følge aksjeloven er det opp til selskapet å bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha, og medlemmene velges av generalforsamling. Det stilles også krav til at halvparten av styremedlemmene må være bosatt i Norge eller i EØS-stat jf. § 6-11.

I styrer med to eller flere medlemmer i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert, og dersom styret har fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret flere enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40% jf. § 6-11a allmennaksjeloven.  

Styrets ansvarsområder og oppgaver
Et godt sammensatt styre vil spille en viktig rolle for både drift, utvikling og oppnåelse av mål for selskapet. Styrets oppgaver omfatter blant annet å:

  • føre tilsyn med selskapets aktivitet og den daglige ledelsen. Altså sørge for forsvarlig organisering og sette tydelige ansvarslinjer.
  • holde seg oppdatert om selskapets økonomiske stilling.
  • forsikre at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til risiko og aktiviteter.
  • sikre at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon.
  • følge opp daglig leders planer og rapporteringsrutiner. Dersom selskapet ikke har daglig leder, er det styrets ansvar å før tilsyn med styreleder som utøver funksjonen som daglig leder.

Styret har handleplikt
Dersom egenkapitalen blir uforsvarlig lav eller synker til under halve aksjekapitalen har styret handleplikt (gjelder både i AS og ASA). Det vil si at styret er pliktig til å kalle inn til generalforsamling og foreslå tiltak innenfor den tidsrammen hvor det fremdeles er mulig å redde selskapet. Dersom tiltakene ikke lar seg gjøre skal selskapet foreslås oppløst.

I tilfeller der styret ikke overholder sin handlingsplikt, kan medlemmene ilegges erstatningsansvar for økonomisk tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre i utførelsen av rollen som styremedlem. Les mer om daglig leder og styrets erstatningsansvar her.

Adminflow gjør styrearbeidet enklere
Med Adminflow får styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. Adminflow lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte som gjør at styret fungerer mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om styresammensetning.

Du kan også være interessert i disse

August 23, 2023
Release av ny funksjonalitet i Adminflow

Vi har ikke ligget på latsiden i sommer og har mange spennende nyheter å komme med. Her finner du en oversikt over de nyeste releasene vi har sluppet nå i august.

Les mer
June 30, 2023
Effektiv kontraktshåndtering med Adminflow

Kontraktshåndtering er en essensiell del av det administrative arbeidet i alle bedrifter, og med Adminflow kan du sikre en enklere, mer effektiv og ikke minst digitalisert kontraktshåndteringsprosess for din bedrift.

Les mer
June 29, 2023
En guide til Åpenhetsloven og hvilke selskaper den gjelder for

I dagens moderne samfunn er åpenhet og gjennomsiktighet avgjørende for tillit mellom selskaper og deres interessenter. I Norge har Åpenhetsloven blitt innført for å sikre at større virksomheter opererer med høy grad av transparens. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Les mer
October 5, 2022
Forenklet rapportering for selskaper med mange SPVer

Adminflow har lenge vært populært for holdingsselskaper og andre enkle strukturer for rapportering av aksjonærregisteroppgave og lagring av viktige dokumenter. Nylig har vi sett at vi også i stadig økende grad er aktuelle for eiendomsselskaper med mange selskaper (eiendommer) i porteføljen.

Les mer
September 12, 2022
Hvordan fungerer aksjonærregisteret?

Aksjonærregisteret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap. Alle norske aksjeselskap er pliktig å å ha en oppdatert aksjebok, og det er disse opplysningene som danner grunnlaget for aksjonærregisteret. Aksjeselskapene melder inn opplysningene gjennom Aksjonærreregisteroppgaven.

Les mer
September 1, 2022
Historisk eierskapsrapport og andre forbedringer i Adminflow

Vi har brukt sommeren til å jobbe med tilbakemeldingene fra våre brukere og under finner du en liten oppsummering av noen av forbedringene vi har gjort.

Les mer