Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Hva er viktig å tenke på ved styresammensetning?

Posted by:
Monica Eriksen
on
January 24, 2022

Styret er selskapets øverste ledelse og har til oppgave å forvalte og styre selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å ha et styre, men hvordan velger man den beste sammensetningen av styremedlemmer?

Mange styremedlemmer er ikke klar over sine plikter som styremedlemmer, og dermed heller ikke klar over hvilke konsekvenser det kan føre til dersom pliktene ikke overholdes.

Kompetanse og kvalifikasjoner
For å kunne identifisere behovene rundt kvalifikasjoner og kompetanse hos styremedlemmene, er det viktig å vurdere hvilken fase bedriften befinner seg i.

Dersom man setter sammen et styre hvor medlemmene mangler nødvendig kompetanse, kan det føre til dårligere resultater for selskapet. Derfor vil det lønne seg å sette sammen et styre som består av personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Med ulik bransjekompetanse, økonomisk kompetanse, juridisk kompetanse og teknisk kompetanse.

Mindre selskaper bruker ofte familie og venner som styret, som kan føre til begrenset styrekompetanse. Dette kan tilføre en risiko, men en risiko som kan forbedres gjennom kursing.

Enkelte bransjer har særregler om kvalifikasjoner
Krav for kvalifikasjoner for styremedlemmene er ikke fastsatt i aksjeloven, men vær obs på at det finnes særregler i enkelte bransjer. For eksempel kreves det at styremedlemmer i eiendomsmeglerforetak og verdipapirforetak har relevant yrkeserfaring og hederlig vandel.

Loven om styresammensetning
I følge aksjeloven er det opp til selskapet å bestemme hvor mange medlemmer styret skal ha, og medlemmene velges av generalforsamling. Det stilles også krav til at halvparten av styremedlemmene må være bosatt i Norge eller i EØS-stat jf. § 6-11.

I styrer med to eller flere medlemmer i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert, og dersom styret har fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret flere enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40% jf. § 6-11a allmennaksjeloven.  

Styrets ansvarsområder og oppgaver
Et godt sammensatt styre vil spille en viktig rolle for både drift, utvikling og oppnåelse av mål for selskapet. Styrets oppgaver omfatter blant annet å:

  • føre tilsyn med selskapets aktivitet og den daglige ledelsen. Altså sørge for forsvarlig organisering og sette tydelige ansvarslinjer.
  • holde seg oppdatert om selskapets økonomiske stilling.
  • forsikre at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet i forhold til risiko og aktiviteter.
  • sikre at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon.
  • følge opp daglig leders planer og rapporteringsrutiner. Dersom selskapet ikke har daglig leder, er det styrets ansvar å før tilsyn med styreleder som utøver funksjonen som daglig leder.

Styret har handleplikt
Dersom egenkapitalen blir uforsvarlig lav eller synker til under halve aksjekapitalen har styret handleplikt (gjelder både i AS og ASA). Det vil si at styret er pliktig til å kalle inn til generalforsamling og foreslå tiltak innenfor den tidsrammen hvor det fremdeles er mulig å redde selskapet. Dersom tiltakene ikke lar seg gjøre skal selskapet foreslås oppløst.

I tilfeller der styret ikke overholder sin handlingsplikt, kan medlemmene ilegges erstatningsansvar for økonomisk tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører andre i utførelsen av rollen som styremedlem. Les mer om daglig leder og styrets erstatningsansvar her.

Adminflow gjør styrearbeidet enklere
Med Adminflow får styremedlemmene full kontroll over virksomhetens styrebehandling og aktivering i et brukervennlig digitalt styrerom. Adminflow lar deg håndtere alt du trenger før og etter hvert styremøte som gjør at styret fungerer mer effektivt, tryggere og mer profesjonelt.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om styresammensetning.

Du kan også være interessert i disse

June 22, 2022
Hva er ligningsverdi og hvordan skal det rapporteres i skattemeldingen for private aksjonærer og holdingselskaper?

Ligningsverdien på aksjer er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen, men dette er ikke alltid tilfellet. Ta en titt på blogginnlegget vårt for å finne ut hva som gjelder for deg.

Les mer
June 14, 2022
Mappestruktur i Adminflow

Når selskapet bruker Adminflow har selskapet tilgang til et eget dokumentsenter. I utgangspunktet er det kun en mappe her: Styrerom. Denne mappen er det kun dem med tilgangsnivå Selskaps-admin og Styremedlemmer som ser. Det samme gjelder mappen Signerte dokumenter, som automatisk genereres når du signerer ditt første dokument.

Les mer
May 10, 2022
Styrearbeid: Spørsmål og svar om elektronisk signering

Styrearbeid krever en del innhenting av underskrifter til styreprotokoller og annet som krever underskrifter fra styremedlemmene. Dette kan være både tungvint og tidkrevende dersom det gjøres manuelt. Med elektronisk signering derimot kan man spare både tid og ressurser.

Les mer
March 28, 2022
Regjeringen vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i pressemelding 24. februar at regjeringen foreslår nye regler som skal gjøre det enklere å stifte og registrere aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer på nett, på tvers av hele EØS.

Les mer
March 21, 2022
Ny release i Adminflow

Vi har oppdatert Adminflow med nye funksjoner. Gjeldskonvertering i emisjoner, pålydende, redigerbart format i Altinn og import av Aksjonærregisteroppgaven.

Les mer
March 8, 2022
Hvilke regler må følges ved innkallelse til generalforsamling?

Alle aksjeselskaper har krav om å holde generalforsamling minimum en gang i året, innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. I denne artikkelen har vi samlet reglene som må følges ved innkallingen.

Les mer